Statut przedszkola

STATUT

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PRZEMĘCIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2. Przedszkole posiada oddział zlokalizowany w Perkowie.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Przemęt. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

4. Przedszkole używa pieczęci o treści:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PRZEMĘCIE
ul. Jagiellońska 2,

                                                                  64-234 Przemęt

tel. 0-65 54 96 089

 

§2

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 2 pkt.2

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora według arkusza organizacyjnego.

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.45 do 15.45, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Czas pracy poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco:

Przemęt: I oddział (5-6 latki) od 6.45 do 15.45

II oddział (3 latki) od 6.45 do 15.45

III oddział (4 latki) od 6.45 do 12.45

Perkowo: IV oddział (3-4-5-latki) od 8.15 do 14.15

4. Na wniosek dyrektora organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

5. W przedszkolu dzieci sześcioletnie realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

7. W okresie ferii zimowych i letnich oraz dni świątecznych można ograniczyć liczbę oddziałów odpowiednio do zmniejszonej frekwencji dzieci. W tym czasie personel wykonuje gruntowne porządki wewnątrz i na zewnątrz budynku, przeprowadza inwentaryzacje, uaktualnia dokumentację, itp.

§3

 1. Za korzystanie z usług przedszkola rodzice wnoszą opłatę związaną z utrzymaniem i działalnością placówki.

2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Przemęt.

3. W wyjątkowych sytuacjach (całomiesięczna usprawiedliwiona nieobecność dziecka spowodowana pobytem w szpitalu lub sanatorium) dyrektor może zwolnić rodzica z opłaty związanej z działalnością i utrzymaniem przedszkola.

4. Dzieci w przedszkolu mogą korzystać z ciepłego napoju w porze śniadania/ śniadanie przynoszą z domu (oddział w Perkowie).

5. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w terminach ustalonych na zebraniu organizacyjnym z rodzicami( do 10. każdego miesiąca).

 

 

 ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 §5

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na tej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

- wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym;

- udzielaniu dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

- umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

- sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

- współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

- poznawanie i rozumienie świata i siebie;

- nabywanie umiejętności poprzez działanie;

- odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej;

- budowanie systemu wartości.

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

• Zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

• Uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

• Stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

• Rozwijaniu wrażliwości moralnej,

• Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

• Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcania do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli i przeżyć,

• Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni twórczej, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

• Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

§6

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2. Szczególne zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

4. W oddziałach prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna wspomagająca rozwój dziecka według rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010r.

a). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

b). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

c). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

- dziecka,

- rodziców dziecka,

- nauczyciela wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

d). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

- porad, konsultacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

5. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach:

Perkowo – oddział 3,4,5,6 latków – od 8.15 – 13.15

Przemęt – oddziały 4,5,6 latków – od 6.45 – 11.45

 

 §7

 1.Przy współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

• Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,

• Wspieranie dziecka uzdolnionego,

• Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

• Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

• Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

• Organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

- zajęć z logopedą,

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

- porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

3. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi wymaga zgody rodziców.

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są w godzinach zajęć, indywidualnie lub w małym zespole. Dokumentowane są wpisami do zeszytu pracy dydaktyczno-wyrównawczej.

 §8

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

- jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,

- dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§9

1. Organami przedszkola są:

- dyrektor przedszkola,

- rada pedagogiczna,

- rada rodziców.

2. W przedszkolu może być utworzona rada przedszkolna.

3. Rada pedagogiczna, rada przedszkolna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

4. Dyrektor placówki zapewnia bieżącą wymianę informacji między poszczególnymi organami przedszkola.

5. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, podczas spotkania negocjacyjnego.

 §10

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3. Dyrektor zapewnia higieniczne i bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu, także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4. Zadania dyrektora są następujące:

- kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

- stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,

- stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju,

- opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

- przekazywanie raportu o jakości pracy placówki radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców,

- opracowywanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy przedszkola,

- gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,

- ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

- przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

- przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

-wstrzymanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organy,

- dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

- planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

- współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

- kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

- tworzenie właściwej atmosfery pracy, zgodnej współpracy,

- przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

- podejmowanie decyzji o przyjęciu lub wypisaniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną

- zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ,

- kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

- współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

- administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnym zgodnie z obowiązującym regulaminem,

- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

6. W przypadku, gdy rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego przedszkola lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 §11

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5. Rada pedagogiczne działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także jego uchwalenia,

b) opracowanie programu rozwoju placówki,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

d) uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,

g) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

h) uchwalenie, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, zestawu programów wychowania przedszkolnego obowiązującego przez 3 lata szkolne /do dnia 31 marca/,

i) współtworzenie z radą rodziców programu wychowawczego i profilaktyki przedszkola

7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) projekt planu finansowego przedszkola,

b) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c) organizację pracy placówki,

d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

e) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

f) rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego przedszkole z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

10. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 11 pkt 5.

§12

1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład rady rodziców wchodzi po3 przedstawicieli z każdego oddziału, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców.

3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4. Kompetencje rady rodziców:

a) występowanie do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami opiniami dotyczącymi wszelkich spraw przedszkola:

- programu rozwoju placówki,

- pomocy w dokonywaniu i organizacji warunków pracy przedszkola,

- współudziału w realizacji programu wychowania przedszkolnego,

- funkcjonowania przedszkola.

b) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola oraz programu profilaktyki,

c) opiniowanie przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

5. Dla wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Oddziały w Przemęcie oraz oddział w Perkowie posiadają odrębne fundusze, gromadzone i wydatkowane według własnych potrzeb. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§13

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

4. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów

b) liczbę pracowników łącznie z dyrektorem,

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

6. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75 + 18 = 93.

7. W przedszkolu łącznie są 4 oddziały:

- 3 oddziały zbliżone wiekowo w Przemęcie,

- 1 oddział mieszany w Perkowie.

8. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.

Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

10. Dzieci  mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw.

11. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.

§14

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione pisemnie przez rodziców.

2. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

3. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6:45 do 8:00 w Przemęcie i od 8:15 do 9:00 w Perkowie oraz w każdym innym czasie pracy placówki po wcześniejszym uprzedzeniu nauczycielki.

4. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 15:45 w Przemęcie i 13.15 w Perkowie.

 

§15

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu zasadę powszechnej dostępności.

2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.

3. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a) dzieci sześcioletnie i pięcioletnie według postanowienia nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 19.03.2009r., która od 1.09.2011r. wprowadza obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla 5-latków oraz obniża wiek szkolny od 1.09.2012r.

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, a także dzieci z rodzin zastępczych,

c) dzieci obojga rodziców pracujących,

d) dzieci z rodzin od dochodach na 1 osobę poniżej kwoty najniższej emerytury obwieszczonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim,

e) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej),

f) dzieci skierowane przez poradnie specjalistyczne, opiekę społeczną oraz dzieci niepełnosprawne – jeżeli przedszkole posiada odpowiednie warunki.

§16

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, w przypadku dziecka 5 i 6 – letniego podjęcie decyzji o przeniesieniu wychowanka do oddziału realizującego podstawę programową ,

b) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc,

c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie przedszkola

§17

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

2. Na wniosek rodziców dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko 2,5 – letnie.

3. Dziecko w wieku powyżej 5 lat, któremu odroczono realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowania własności,

f) opieki i ochrony,

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h) akceptacji jego osoby.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§19

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

b) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola bądź upoważnienie innej osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

c) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

e) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§20

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – radę rodziców.

§21

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a) przedszkole organizuje zebrania z rodzicami ogólne i grupowe w miarę potrzeb celem wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze. W zebraniach mogą uczestniczyć zaproszeni goście, m. in. pedagodzy, psychologowie, lekarze specjaliści.

b) w każdym czasie na życzenie rodziców udzielana jest rzetelna informacja na temat jego dziecka (zdrowia, zachowania, rozwoju),

c) na gazetkach informacyjnych dla rodziców podawana jest na bieżąco tematyka tygodniowa wynikająca z planów pracy poszczególnych oddziałów, treść wierszyków i piosenek do nauki, informacje bieżące,

d) rodzice uczestniczą w życiu wewnętrznym przedszkola poprzez uczestnictwo w uroczystościach, zajęciach otwartych, spotkaniach z dziećmi i wycieczkach.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§22

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracownicy administracyjno – obsługowi.

2. W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałem integracyjnym zatrudnić należy dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

3. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zatrudniani i wynagradzani na zasadach, które określają odrębne przepisy:

a) nauczyciele wg Karty Nauczyciela,

b) pracownicy administracyjno – obsługowi wg kodeksu pracy.

4. Dyrektor przedszkola zatrudnia i zwalnia wszystkich pracowników na podstawie odpowiednich przepisów.

§23

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

2. Nauczyciel pełni funkcję wychowawcy, co zobowiązuje go do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej / planowanie miesięczne, dziennik zajęć, zeszyty oraz kart obserwacji rozwoju dziecka, zeszyty pracy wyrównawczej/.

3. Przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów dokonuje dyrektor.

4. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli związany jest z:

a) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania, rozwoju,

b) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość, prowadzeniem dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

d) eliminowaniem przyczyn niepowodzeń dzieci /m. in. praca dydaktyczno – wyrównawcza/,

e) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,

f) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,

g) planowaniem własnego rozwoju zawodowego – systematycznym podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,

i) inicjowaniem i organizowaniem imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

j) stosowaniem nowoczesnych i twórczych metod nauczania i wychowania,

k) realizacją zaleceń dyrektora lub osób kontrolujących oraz innych zadań zleconych przez dyrektora a wynikających z bieżącej działalności placówki,

l) czynnym udziałem w pracach rady pedagogicznej, realizowaniem jej uchwał.

5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 §24

Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych

a) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

b) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

c) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§26

Zmiany w mniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

§27

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§28

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.